Program OZE dla mieszkańców Bielska-Białej – aktualizacja z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Program OZE dla mieszkańców Bielska-Białej – aktualizacja z dnia 25 sierpnia 2020 r.

.

W dniu 25 sierpnia 2020 r. na sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej został przyjęty Regulamin  naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”, określający szczegółowe zasady udziału oraz procedurę w Projekcie grantowym –  pobierz projekt Regulaminu 

W dniu 14 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa z Operatorem Programu. Finalizowane są  prace związane z ustaleniem miejsca i terminu naboru. Już wkrótce zostanie ustalona data rozpoczęcia 30 dniowego naboru wniosków udziału w Projekcie. W ciągu najbliższych kilku dni  zostanie ogłoszony dokładny termin i miejsce naboru wniosków, o czym Państwa w tym miejscu poinformujemy.  Razem z ogłoszeniem zamieszczony zostanie formularz wniosku. Prosimy śledzić tę stronę na bieżąco.

O Projekcie w skrócie:

11 maja 2020 r. Miasto Bielsko-Biała podpisało z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Projektem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 umowę o dofinansowanie projektu grantowego „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (OZE). Dzięki temu właściciele nieruchomości mieszkalnych na terenie Bielska-Białej chcący zainstalować odnawialne źródła energii na potrzeby mieszkaniowe mogą otrzymać na ten cel dotacje unijne (granty). Przed nami kilkumiesięczny okres przygotowania projektu do realizacji, na jesień 2020 r. planuje się nabór wniosków. Start naboru będzie poprzedzony specjalną akcją informacyjną na tej stronie. Inwestycje będą  wykonywane w 2021 roku.

Program dofinansowania przewiduje wysokość grantu wynoszącą do 95% kosztów kwalifikowanych (netto). Zastrzega się, że podatek VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym oraz że będą limity kwotowe kosztów kwalifikowanych.

Objęte Projektem instalacje OZE i maksymalne wysokości grantów:

 • dowolna pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania – grant do 28.500 zł,
 • pompa ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej – grant do 7.125 zł,
 • kolektory słoneczne – grant do 9.500 zł,
 • fotowoltaika – grant do 14.250 zł.

Podstawowe zasady Projektu, zgodnie ze wstępnym projektem Regulaminu:

 1. projekt dotyczy tylko budowy odnawialnych źródeł energii wg powyższego wykazu,
 2. instalacja fotowoltaiczna nie może przekroczyć mocy zainstalowanej elektrycznej 40 kWp (ale minimialna moc to 2 kWp), natomiast pozostałe instalacje nie mogą mieć mocy cieplnej większej niż 120 kW,
 3. projekt przeznaczony jest tylko dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej nieposiadających zaległości finansowych wobec Miasta,
 4. istnieje możliwość przystąpienia do projektu, gdy na dzień złożenia wniosku budynek jest jeszcze w trakcie budowy, pod warunkiem jego zasiedlenia najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność,
 5. możliwy jest wybór więcej niż jednego rodzaju instalacji OZE dla jednego budynku (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, jedna dowolna pompa ciepła),
 6. jeśli będzie wykorzystywany dach – musi być pozbawiony eternitu/azbestu na koszt właściciela budynku,
 7. budynek w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków musi mieć jego zgodę,
 8. wyprodukowana energia nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej, najmu itp.
 9. właściciel nieruchomości przygotowuje wymagane dokumenty do udziału w programie na własny koszt (w tym np. koszt projektu, obliczenia zapotrzebowania mocy itp.),
 10. po zakwalifikowaniu się do projektu i podpisaniu umowy o powierzenie grantu, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do zebrania i oceny ofert spośród co najmniej 3 potencjalnych wybranych przez siebie wykonawców,
 11. granty będą udzielane jako refinansowanie poniesionych przez właściciela nieruchomości kosztów,
 12. refinansowaniu podlegać będzie tylko instalacja wybudowana po zawarciu umowy i zgodnie z zaakceptowanym projektem,
 13. istnieje możliwość przystąpienia do projektu, gdy budynek już korzysta z istniejącej instalacji odnawialnych źródeł energii, jednak dofinansowaniu i ocenie konkursowej podlegać będzie tylko część nowa, dobudowana w ramach projektu,
 14. w przypadku stosowania pompy ciepła do c.o. – budynek musi być ocieplony do poziomu co najmniej 60 W/malbo oddany do użytku po 1990 roku, a istniejące źródło węglowe – usunięte,
 15. instalacje i efekt ekologiczny będą monitorowane również po zakończeniu inwestycji, przez cały tzw. okres trwałości projektu.

Zasady oceny wniosków:

 • Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru oraz po jego zakończeniu nie będą uwzględniane.
 • Wnioski poddane będą ocenie formalnej oraz merytorycznej.
 • Punktacja oceny merytorycznej:
Lp. Kryterium Definicja
1 Moc instalacji fotowoltaicznej (PV) za każde rozpoczęte 0,2 kWp instalacji ponad 4 kWp – 1 pkt
2 Pojemność zbiornika wodnego w przypadku kolektorów słonecznych za każde rozpoczęte 10 l pojemności zasobników wodnych instalacji ponad 200 litrów -1 pkt
3 Moc pompy ciepła na c.w.u. za każdy rozpoczęty 0,1 kW mocy powyżej 2,5 kW – 1 pkt
4 Moc pompy ciepła pozostałe za każdy rozpoczęty 0,1 kW mocy powyżej 10 kW – 1 pkt
5 Połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła 20 pkt
6 Likwidację starego źródła węglowego przy instalacji pompy ciepła 30 pkt
 • Ocena merytoryczna zostanie dokonana jeśli liczba wniosków, które przejdą pozytywnie ocenę formalną przekroczy wartość całego projektu.
 • Ocena merytoryczna będzie polegać na przyznawaniu punktów dla wniosków odpowiadających ich wpływowi na osiągnięcie przez Miasto efektu ekologicznego.
 • UWAGA! Wnioski będą kwalifikowane do listy podstawowej wg najwyższej liczby punktów.