Trzeba do końca roku zlikwidować kopciuchy!

Zdjęcie miasta we mgle/smogu z lotu ptaka

Od 1 września 2017 obowiązuje uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego! Dotyczy Państwa, jeśli dom ogrzewany jest paliwami stałymi, jak węgiel, drewno, pellet!

Uchwała dostępna tutaj (https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017) zakazała stosowania niektórych paliw: węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem oraz niesezonowanego drewna o wilgotności powyżej 20%.


Wprowadziła wymagania emisyjne wobec nowoinstalowanych urządzeń grzewczych na paliwa stałe:
✓ kotły centralnego ogrzewania – muszą spełniać min. standard emisyjny 5 klasy ✓kominki, piece i ogrzewacze na paliwo stałe - muszą spełniać min. standard emisyjny wg ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Natomiast wymóg emisyjności dla funkcjonujących kotłów węglowych został odroczony w czasie, ale trzeba będzie je stopniowo likwidować wg następującego harmonogramu:
✓ kotły pozaklasowe eksploatowane powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub bez tabliczki znamionowej – do końca 2021 roku
✓ kotły pozaklasowe eksploatowane 5-10 lat od daty ich produkcji – do końca 2023
✓ kotły pozaklasowe eksploatowane poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do końca 2025
✓ kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027

Ulotka przedstawiająca ilustrację smoka z tekstem "Jest sposób na smog"

Wymogi emisyjności ekoprojektu (jak dla nowoinstalowanych) w przypadku kominków, pieców i ogrzewaczy na paliwo stałe, zainstalowanych przed 1 września 2017 zaczną obowiązywać od 1.1.2023, chyba że instalacje te będą osiągać sprawność cieplną co najmniej 80% lub zostaną wyposażone w certyfikowane filtry redukujące emisję pyłów.

Nie stosując się do uchwały antysmogowej narażamy się na kontrolę nieruchomości pod kątem jej zapisów, przeprowadzoną przez strażników miejskich. Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska - „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.” Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywnę w postępowaniu mandatowym można nałożyć w wysokości do 500 zł, a jeżeli doszło do wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Strażnik miejski posiada uprawnienia do wstępu na nieruchomość, obejrzenia kotłowni czy pobrania próbki popiołu do analizy.

Przy tej okazji przypominamy o trwającym już od 2007 roku miejskim programie dotacji do wymiany starych kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach, oraz o uruchomionym we wrześniu ubiegłego roku programie osłonowym dla tych, którzy przeszli z ogrzewania węglowego na ekologiczne. Możliwe jest dwuletnie wsparcie przy opłacaniu rachunków za ogrzewanie. W kwestii zapisu do programu dotacji na likwidację kotła węglowego należy kontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska i Energii UM, a w przypadku programu osłonowego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Zapraszamy do odwiedzenia strony : https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-antysmogowa---infografiki.