Będą dodatkowe dotacje na likwidację kopciuchów w ocieplonych domach jednorodzinnych

Zdjęcie komina, z którego wylatuje dym

Urząd Miejski informuje, że przygotowuje się do uruchomienia projektu grantowego pn.: „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej”, dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze  – konkurs.  Projekt będzie podlegał ocenie instytucji finansującej w ramach konkursu do końca kwietnia 2021. Liczymy na pozytywną ocenę naszego projektu i otrzymanie wsparcia finansowego.

W  ramach projektu właściciel domu jednorodzinnego na terenie Bielska-Białej, ogrzewający go węglem lub innym paliwem stałym mógłby przejść na ogrzewanie gazem, ciepłem sieciowym, prądem czy pompą ciepłą likwidując stary piec węglowy przy wykorzystaniu grantów oferowanych przez projekt. Do projektu zgłoszony może być tylko ten dom, który jest ocieplony lub zostanie ocieplony przed wykonaniem modernizacji kotłowni na ekologiczną np. przy wykorzystaniu programu rządowego „Czyste Powietrze”.

Planowany termin naboru wniosków od mieszkańców chętnych do udziału w projekcie to  19.04 – 19.05.2021 r. Realizacja inwestycji w ramach projektu miałaby się odbywać w latach 2022 -2023.

O tym, czy projekt zostanie przyjęty dowiemy się jesienią tego roku.

Zapraszamy do śledzenia informacji w tej sprawie na stronie Urzędu Miejskiego www.bielsko-biala.pl oraz www.miastodobrejenergii.pl .

Przypominamy, że od 2007 roku w trybie ciągłym realizowany jest program dotacji do wymiany starego węglowego źródła grzewczego na ekologiczne bez wymogu termomodernizacji, funkcjonujący w oparciu o środki pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Nie planuje się zawieszenia istniejącego programu na lata, w których będzie funkcjonował nowy projekt.