OGŁOSZENIE W SPRAWIE DODATKOWEGO NABORU WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROJEKCIE

Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs.

 

Uprzejmie informujemy, że Miasto Bielsko–Biała od 16 lutego 2023r. prowadzi przyjmowanie wniosków mieszkańców Miasta zainteresowanych udziałem w projekcie „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II”. Nabór zostanie zakończony w dniu 20 marca 2023 roku o godzinie 15:30.

Funkcję Operatora Projektu pełni Wydział Ochrony Środowiska i Energii.

 

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej Wniosków.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Realizacji Projektu Grantowego dostępnym na stronie internetowej projektu www.grant.bielsko-biala.pl,

 

 

Dokumenty: wniosek o udział w projekcie oraz ewentualnie formularz zgody współwłaściciela na udział w projekcie są do pobrania ze strony internetowej projektu oraz w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6 w Biurze Obsługi Interesanta.

 

Dokumenty (kompletny i wypełniony wniosek ze wszystkimi załącznikami) należy składać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 w Biurze Obsługi Interesanta (parter) na stanowisku Wydziału Ochrony Środowiska i Energii lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii pokój 507 (piąte piętro).

W tematach dotyczących naboru oraz projektu prosimy kontaktować się na numer telefonu 33-4971511, adres e-mail: grantpone@um.bielsko-biala.pl oraz zapoznawać się z bieżącymi komunikatami na stronie internetowej projektu.

 

W ramach projektu można otrzymać grant (dotację) na zrealizowanie inwestycji w budynku jednorodzinnym położonym na terenie Bielska-Białej w postaci wymiany starego źródła ciepła dla potrzeb grzewczych budynku na nowe źródło ciepła, którym powinien być węzeł cieplny podłączony do sieci ciepłowniczej, a gdy nie ma możliwości podłączenia budynku do ciepła sieciowego dopuszcza się zastosowanie źródła ciepła zasilanego gazem lub energią elektryczną albo dowolnego rodzaju pompy ciepła. Przewidziana w projekcie pula pomp ciepła została wyczerpana podczas pierwszego naboru i złożone wnioski na pompy ciepła w ramach dodatkowego naboru trafią na listę rezerwową.

Maksymalna wysokość grantu dla inwestycji wynosi 11 000,00 zł, za wyjątkiem pompy ciepła, dla której maksymalna wysokość grantu wynosi 22 000,00 zł.