Program “OZE dla mieszkańców Bielska-Białej”

.

O projekcie:

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii.

11 maja 2020 r. Miasto Bielsko-Biała podpisało z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Projektem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 umowę o dofinansowanie projektu grantowego „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” (OZE). Dzięki temu właściciele nieruchomości mieszkalnych na terenie Bielska-Białej chcący zainstalować odnawialne źródła energii na potrzeby mieszkaniowe mogą otrzymać na ten cel dotacje unijne (granty).  Nabór wniosków został zakończony. Inwestycje zakwalifikowane do Projektu będą  wykonywane w 2021 roku.

Całkowita wartość projektu:

15 156 250,00 zł

Wartość dofinansowania:

14 398 437,50 zł

Termin realizacji  Projektu:

10.07.2020 r. – 30.04.2022 r.

Cele Projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej, co przyczyni się do:
– ograniczenia emisji zanieczyszczeń,
– zmniejszenia zapotrzebowania na energię wytwarzaną z tradycyjnego źródła, generującą zanieczyszczenie powietrza,
– podniesienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenia strat przesyłowych, uniezależnienia się regionu od dostaw energii z  zewnętrznych źródeł,
– rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym podniesienia komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców,
– wzrostu świadomości na temat działań proekologicznych, oszczędzania i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Zakres projektu:

Projekt polega na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię cieplną i elektryczną w domach jednorodzinnych, należących do mieszkańców Miasta Bielska-Białej, dzięki udzielonym przez Miasto grantom. W projekcie przewidziano 1000 szt. instalacji OZE, w tym 610 szt. instalacji fotowoltaicznych, 150 szt. instalacji kolektorów słonecznych oraz 110 szt. pomp ciepła do c.w.u. oraz 130 szt. pomp ciepła do c.o. lub c.o. i c.w.u.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej w regionie, poprzez rozwój energetyki rozproszonej i prosumenckiej energii odnawialnej. Pozwoli także na zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym Miasta, poprawę jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń, w tym CO2 oraz PM10, oraz poprawę zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców.

Program dofinansowania przewiduje wysokość grantu wynoszącą do 95% kosztów kwalifikowanych (netto). Podatek VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym. Przewidziano limity kwotowe grantów:

  • dowolna pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania – grant do 28.500 zł,
  • pompa ciepła na potrzeby tylko ciepłej wody użytkowej – grant do 7.125 zł,
  • kolektory słoneczne – grant do 9.500 zł,
  • fotowoltaika – grant do 14.250 zł.

Podstawowe zasady Projektu wraz z Regulaminem naboru oraz realizacji projektu grantowego “Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej” oraz bieżące informacje o Projekcie dostępne są na stronie Projektu:
www.oze.bielsko-biala.pl  

Wszelkich informacji o Projekcie udziela Operator Projektu – kontakt tutaj

Aktualizacja z dnia 17 grudnia 2020 r.