Startujemy z naborem do projektu grantowego pn.: „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej”

Zdjęcie domu z kominem, ulatujący dym

Urząd Miejski informuje, że w dniach 19.04.2021 r. do 19.05.2021 r.  prowadzony będzie nabór wniosków do projektu grantowego pn.: „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej”, który miasto zamierza zgłosić do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze  – konkurs. Wnioskowana kwota dotacji to 6.779.450 zł, wkład własny z budżetu miasta to kwota 1.196.373,53 zł.

W ramach projektu właściciel domu jednorodzinnego na terenie Bielska-Białej ogrzewający go węglem lub innym paliwem stałym będzie mógł przejść na ogrzewanie ciepłem sieciowym, gazem, prądem czy pompą ciepła. Likwidując stary kocioł będzie można uzyskać  grant oferowany przez projekt. Do projektu zgłoszony może być tylko ten dom, który jest ocieplony (oddany do użytku po 2008 roku lub w którym wykonano już termomodernizację) lub zostanie ocieplony przed wykonaniem modernizacji kotłowni np. przy wykorzystaniu programu rządowego „Czyste Powietrze” lub ze środków własnych.

Cechy projektu:

  • bardzo wysoki poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych netto, lecz nie więcej niż 22.000 zł na dowolnego rodzaju pompę ciepła lub 11.000 zł na źródło ciepła zasilane z sieci ciepłowniczej, gazem lub energią elektryczną,
  • dostępność: z programu może skorzystać każdy właściciel budynku jednorodzinnego spełniającego warunki programu, przy czym wysokość dochodów nie jest kryterium kwalifikacyjnym,
  • elastyczność: można łączyć z rządowym programem CZYSTE POWIETRZE np. na wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji.

UWAGA: Projekt podlega ocenie przez organizatora konkursu tj. Zarząd Województwa Śląskiego. Planowany termin oceny to grudzień 2021. Projekt będzie realizowany pod warunkiem pozytywnego wyniku oceny w konkursie! Planowana realizacja inwestycji w budynkach mieszkalnych w ramach Projektu obejmie lata 2022-2023.

Przebieg naboru:

Należy zapoznać się z Regulaminem naboru, pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek (załącznik nr 1 -czterostronny wniosek i ewentualnie formularz z załącznika nr 2) – linki do pobrania załączone poniżej. Druk wniosku można też uzyskać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, przy portierni.

Kompletny i czytelnie wypełniony wniosek (zał. nr 1), przy współwłasności – także z formularzami zgód współwłaścicieli (zał. nr 2), należy włożyć do koperty opisanej „GRANT PONE”, zakleić i przekazać do Biura Obsługi Interesanta, przy pl. Ratuszowym 6 (parter) do punktu oznaczonego hasłem „GRANTY PONE”, w którym złożone koperty zostaną oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację kolejności ich wpływu. Wnioski w tym punkcie nie będą przeglądane, czy też sprawdzane, ani nie będzie wydawane potwierdzenie ich złożenia. Nie będą też tam udzielane żadne informacje. Bardzo prosimy o uważne i czytelne wypełnianie wniosków dużymi literami oraz składanie podpisów w wyznaczonych miejscach.

Koperty z wnioskami można również wysłać drogą pocztową na adres: Wydział Ochrony Środowiska i Energii, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała. Za dzień i godzinę wpływu wniosku uznaje się dzień i godzinę przyjęcia przesyłki w sekretariacie wydziału.

Wniosek należy składać w terminie naboru, wyłącznie w formie pisemnej. Dokumenty złożone w inny sposób (mail, skan, kserokopia) lub poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o projekcie i wnioskach należy się kontaktować w sposób określony w punkcie „Kontakty”.

Dokumenty do pobrania:

Informacje dodatkowe:

Urząd Miejski zastrzega, iż może ogłosić więcej niż jeden nabór Grantobiorców. Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej wniosków. Po ocenie ogłoszona zostanie na stronie internetowej Projektu lista podstawowa i rezerwowa potencjalnych Grantobiorców. Spodziewany termin ogłoszenia listy to 30 czerwca 2021. Termin ten może ulec ewentualnemu przesunięciu o czym będziemy informować na stronie Projektu.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak nowy projekt można wykorzystać do kompleksowej termomodernizacji budynku i ile to może kosztować kliknij tu

Kontakty:

Strona Projektu: www.miastodobrejenergii.pl, menu „Programy”, zakładka „Projekt GRANTOWY PONE”

Telefon: 515 960 634 (czynny w godzinach pn – czw. 8:00 – 15:00, pt 8:00 – 12:00)

Adres e-mail: grantpone@um.bielsko.pl