Deklaracja dostępności

Urząd Miejski Bielsko-Biała zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Urzędu Miejskiego Bielsko-Biała.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-11-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-05-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominik Stolarczyk.
 • E-mail: d.stolarczyk@um.bielsko.pl
 • Telefon: 33 4971 579

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sekretarz Miasta Bielsko-Biała
 • Adres: Sekretariat Sekretarza Miasta
  pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
  Pokój nr 61
 • E-mail: sekretarz@um.bielsko.pl
 • Telefon: 33 4971 471

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek pl. Ratuszowy 1

 • Przy wejściu do budynku od strony parku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych (z informacją głosową) oraz 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z przodu ratusza znajduje się informacja i oznakowanie kierujące do tego wejścia,
 • przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
 • istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu.

Budynek pl. Ratuszowy 5

 • Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek jest wyposażony w 1 windę (brak informacji głosowej),
 • istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
 • istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu.

Budynek pl. Ratuszowy 6

 • Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem początku i końca biegu schodów zewnętrznych przy pomocy kontrastowego koloru,
 • budynek wyposażony jest w 2 windy (jedna z informacją głosową),
 • przy budynku znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
 • istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu.

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej

Informujemy, że Prezydent Miasta Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Funkcję tą będzie pełniła Pani Ewa Swatek – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

 Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

•    wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej
•    przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej
•    monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz jednostek organizacyjnych Miasta Bielska-Białej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dane kontaktowe:

 Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej – Ewa Swatek

Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała
pokój numer 223 (II piętro)
tel.: 33 497 14 94
e-mail: dostepnosc@um.bielsko.pl

Dane kontaktowe tłumaczy języka migowego

Osoba głuchoniema może zamówić bezpośrednio tłumacza poprzez sms lub e-mail:

 1. Pani Ewa Kaliniewicz: telefon 722 – 367 – 940 e-mail: kaliniewicz@poczta.fm
 2. Pan Adam Pilecki: telefon 512 – 805 – 922 e-mail: adaspilecki@wp.pl
 3. Pan Maciej Pilecki: telefon 696 – 748 – 297 e-mail: j_m.pilecki@onet.eu

Umowy z powyższymi tłumaczami obowiązują do końca roku 2020.