OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROJEKCIE „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze  – konkurs.

Uprzejmie informujemy, że Miasto Bielsko–Biała od 25 lipca 2022r. prowadzi przyjmowanie wniosków mieszkańców Miasta zainteresowanych udziałem w projekcie „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I”. Nabór zostanie zakończony w dniu 25 sierpnia 2022 roku o godzinie 18:00.

Planowana realizacja inwestycji w budynkach mieszkalnych w ramach projektu obejmie lata 2022-2023.

Funkcję Operatora Projektu pełni Wydział Ochrony Środowiska i Energii.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej Wniosków.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Realizacji Projektu Grantowego dostępnym na stronie internetowej projektu www.grant.bielsko-biala.pl,

Dokumenty: wniosek o udział w projekcie oraz ewentualnie formularz zgody współwłaściciela na udział w projekcie są do pobrania ze strony internetowej projektu oraz w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6 w Biurze Obsługi Interesanta.

Dokumenty (kompletny i wypełniony wniosek ze wszystkimi załącznikami) należy składać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 w Biurze Obsługi Interesanta  (parter) na stanowisku Wydziału Ochrony Środowiska i Energii lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii  pokój 507 (piąte piętro).

W tematach dotyczących naboru oraz projektu prosimy kontaktować się na numer telefonu 33-4971511, adres e-mail: grantpone@um.bielsko-biala.pl oraz zapoznawać się z bieżącymi komunikatami na stronie internetowej projektu.

W ramach projektu można otrzymać grant (dotację) na zrealizowanie inwestycji w budynku jednorodzinnym położonym na terenie Bielska-Białej w postaci wymiany starego źródła ciepła dla potrzeb grzewczych budynku na nowe źródło ciepła, którym powinien być węzeł cieplny podłączony do sieci ciepłowniczej, a gdy nie ma możliwości podłączenia budynku do ciepła sieciowego dopuszcza się zastosowanie źródła ciepła zasilanego gazem lub energią elektryczną albo dowolnego rodzaju pompy ciepła.

Maksymalna wysokość grantu dla inwestycji wynosi 11 000,00 zł, za wyjątkiem pompy ciepła, dla której maksymalna wysokość grantu wynosi 22 000,00 zł.

logo