Uwaga! Dofinansowanie do 85% termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

Zdjęcie budynków w centru Bielska-Białej

fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje o ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konkursie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowana data naboru wniosków: od 29.03.2021 do 28.05.2021.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 50  mln PLN.

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza konkurs projektów w ramach Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim – Konkurs nr POIS/1.7.1/6/2021.

    Celem Działania jest wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, w województwie śląskim, tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu do 85%, zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej oraz z uwzględnieniem metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE.

Dofinansowanie może być udzielone:

  • spółdzielniom mieszkaniowym z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 140),
  • wspólnotom mieszkaniowe z województwa śląskiego (forma prawna – kod 085),
  • jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom, samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz przedsiębiorstwom realizującym zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 429, kod 430, kod 431, kod 117 – dotyczy wyłącznie TBSów),
  • spółkom prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową (forma prawna – kod 116, 117),
  • podmiotom będącym dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego (budynki komunalne) (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 429, kod 430, kod 431),
  • porozumieniom wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Niezbędne dokumenty, w tym Regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW – link poniżej:

https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2021/konkurs-nr-pois-1-7-1-6-2021.html

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2021 r.

Projekty zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

    Wsparcie będą mogły uzyskać projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in.z:
   • ociepleniem obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiany okien, drzwi zewnętrznych,
   • modernizacją wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
   • wymianą oświetlenia na energooszczędne,
   • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej),
   • budową lub przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją, instalacją lub przebudową systemów chłodzących w tym również z zastosowaniem OZE, instalacją odnawialnych źródeł energii,
   • zastosowaniem systemów zarządzania energią w budynku,
   • zastosowaniem automatyki pogodowej,
   • instalacją mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
   • instalacją indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,
   • instalacją zaworów podpionowych i termostatów,
   • tworzeniem zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”,
   • przeprowadzeniem audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego,
   • opracowaniem projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego.

Konkurs zostaje ogłoszony dla projektów gotowych do realizacji, które zobowiązane są do rozpoczęcia realizacji Projektu, rozumianego jako zawarcie umowy z wykonawcą, w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Finansowane będą projekty, których zakres projektu wynika z planu gospodarki niskoemisyjnej lub dokumentu równoważnego (np. Sustainable Energy Action Plan (SEAP). Wnioskodawca nie będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach postępowania konkursowego, jeśli projekt ten aplikuje bądź uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W zakresie określonym przez audyt energetyczny o finansowanie będzie można ubiegać się o poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (tj. poprzez zastosowanie różnego rodzaju technologii czy rozwiązań np. montaż windy, podjazdów, barierek lub inne udogodnienia). Prace budowlane w zakresie poprawy dostępności budynku będą prowadzone w zakresie proporcjonalnym i adekwatnym do głównego celu projektu, którym pozostaje poprawa efektywności energetycznej budynku. Prace zwiększające dostępność wychodzące poza ten zakres nie będą kwalifikowalne.

Premiowane będą projekty z pełną dokumentacją techniczną niezbędną do realizacji całego zakresu rzeczowego. Preferowana będzie również realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną i zmniejszenie emisji COpowyżej 60% oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii. Przy wyborze projektów do dofinansowania będą brane pod uwagę między innymi aspekty dotyczące efektywności kosztowej projektu oraz podwyższenia standardu energetycznego budynku, wyrażone wskaźnikiem EPh + w.

Premiowane będą projekty obejmujące swoim zakresem wymianę oświetlenia, zastosowanie systemów zarządzania energią oraz tworzenie „zielonych dachów” lub „żyjących zielonych ścian”, jak również projekty stanowiące element spójnej koncepcji inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej rewitalizacji obszaru wyznaczonego w lokalnym programie rewitalizacji. Dodatkowe punkty będą przyznawane również za komplementarność projektu oraz za co najmniej jeden budynek objęty projektem, który wpisany będzie do rejestru zabytków lub podlegać będzie ochronie konserwatorskiej.
Wymogiem formalnym gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania będzie posiadanie audytów energetycznych i oświetlenia, zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem Konkursu.

Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Dodatkowo wymaganym elementem projektu jest instalacja liczników niezbędnych do prawidłowego prezentowania danych o zużyciu oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych. Nasz Instytut ma doświadczenie w konstruowaniu zakresu prac, które pozwoliły Beneficjentom w dotychczasowych naborach uzyskać w realizowanych projektach w/w parametry i otrzymać dotację. Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu audytów, gwarantujących zarówno uzyskanie maksymalnych wskaźników, jak i późniejsze ich potwierdzenie i rozliczenie.